سامانه فرم سازبرخی از نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حوزه‌های کاری خاص، نیازمند ثبت مواردی بیش از اطلاعات و امکانات در نظر گرفته شده در سیستم‌های موجود است. این چالشی است که بسیاری از سازمان‌ها با آن مواجه هستند. نرم‌افزار فرم‌ساز شرکت سامانه ارتباطات قاصدک برای برطرف کردن این نیاز طراحی و ارائه گردیده است. این نرم‌افزار امکان ساخت فرم‌های مختلف و ثبت داده‌های مورد نظر را برای کاربر فراهم می‌کند. با استفاده از این نرم‌افزار و در محیط مشتری می‌توان امکان ثبت و فراخوانی نیازهای اطلاعاتی جدید و خاص دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را تامین و به‌گونه‌ای مناسب، سیستم‌ها را مطابق شرایط مشتری توسعه داد.

کاربر می‌تواند فرم‌های ساده و فرم‌های مشتمل بر سربرگ و اقلام متعدد را ایجاد کرده و به ورود اطلاعات در آنها بپردازد. علاوه بر این، در hdk مجموعه امکان ایجاد فرم‌های تکمیلی بر مبنای فرم‌های موجود (همانند فرم‌های پرداخت یا ثبت اطلاعات بودجه‌ای) وجود دارد و داده‌های فرم جدید با داده‌های فرم‌های موجود در سیستم مرتبط می‌شود. ‌همچنین علاوه بر ورود اطلاعات در فرم‌های این نرم‌افزار، کاربر می‌تواند از طریق برقراری ارتباط با نرم‌افزار گزارش ساز، گزارش‌های مختلف و متنوعی را نیز بر اساس داده‌های وارد شده تهیه نماید.

 
امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار
 

 تعریف فرم‌های ساده و فرم‌های پیچیده (دارای سربرگ و اقلام متعدد

تعریف فرم‌های مرتبط با فرم‌های ثابت 

امکان ارتباط‌دهی فرم‌های ساخته شده با فرم‌های موجود و یا دیگر فرم‌های ایجاد شده توسط کاربر

امکان تعریف توابع دلخواه کاربر

امکان ایجاد رویداد برای فرم‌ها

امکان تعریف ایندکس و قید برای فرم‌ها

امکان تعریف فیلدهای محاسباتی

ایجاد فرایند گردش کار و استفاده از کارتابل

امکان تعیین محدوده دسترسی برای هر کاربر به ازای هر فرم

امکان تعیین حقوق دسترسی برای تمامی عملیات مانند ساختن فرم، حذف و

 امکان‌ Export و Import فرم‌ها و ارتباط‌های برقرارشده بین فرم‌ها

امکان ارتباط با نرم‌افزار گزارش‌ساز

امکان انتشار اطلاعات داده‌های ثبت شده در سیستم فرم‌ساز

امکان تعریف سیستم جدید با استفاده از فرم‌های کاربر

امکان استفاده از فرم‌های کاربر در میز کار