گواهینامه ها
پروانه فنی و مهندسی

 شواری عالی انفورماتیک
نظام صنفی رایانه ای
مرکز فرهنگی دیجیتال